લોગઇન

Log in using your account on:


કેટલાક કોર્સીસમાં મહેમાન એક્સેસની પરવાનગી છે

વેબસાઇટમાં પ્રવેશ(લોગઇન)ની સૂચના

નમસ્તે! વેબસાઇટના ઉપયોગ પૂર્વે થોડો સમય ફાળવી આ વેબસાઈટ પર આપનું નવું એકાઉન્ટ ખોલાવવું પડશે.
દરેક કોર્સની એકજ વખત જરૂર પડે તેવી "enrolment key" હોઈ શકે છે જેની કદાચ તમારે અત્યારે જરૂર ન પડે.
નીચેના સોપાનોને અનુસરોઃ
  1. નવા એકાઉન્ટ ના ફોર્મમાં આપની વિગતો ભરો.
  2. આપના ઇ-મેઇલ એડ્રેસ પર એક ઇ-મેઇલ તાત્કાલિક મોકલવામાં આવશે.
  3. આપને મળેલ ઇ-મેઇલ વાંચી તેમાં રહેલી વેબ લિન્ક પર ક્લિક કરો.
  4. આપના એકાઉન્ટની પુષ્ટિ મળી જશે અને આપ લોગઇન થઈ જશો.
  5. હવે, આપ જે કોર્સમાં જોડાવા ઈચ્છો છો તેને સિલેક્ટ કરો.
  6. જો આપને "enrolment key" વિશે પૂછવામાં આવે તો આપના શિક્ષક દ્વારા આપવામાં આવેલ "કી"નો ઉપયોગ કરો. આમ કરવાથી આપ કોર્સમાં એનરોલ(ભરતી) થઈ જશો.
  7. હવે આપ સંપૂર્ણ કોર્સને એક્સેસ કરી શકશો. હવે પછીથી આપ જે કોર્સમાં એનરોલ થયા છો તેમાં લોગઇન થવા અને કોર્સને એક્સેસ કરવા તમારે ( આ પેઈજ પર આપેલ ફોર્મમાં)આપનું યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ જ આપવાના રહેશે.
આપના બ્રાઉઝરમાં કુકીઝ અનેબલ્ડ હોવી જોઈએ